AIQ New Release (Version 15.2)

Newly Developed Mass Production Control System for Small-to-Medium-sized Manufacturing

ในเวอร์ชั่นนี้ เราได้เพิ่มโมดูลใหม่เข้ามา ได้แก่ “Mass Production Control Option” ซึ่งสนับสนุน Mass Production Plan for Manufacturing

ในโมดูลนี้ คุณสามารถคำนวณทั้งปริมาณวัสดุในการสั่งซื้อที่ดีที่สุดและเวลาที่ดีที่สุดในการสั่งซื้อสำหรับการผลิตได้จากข้อมูลกระบวนการของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลล็อตการผลิต ข้อมูลการรับและจัดส่ง และข้อมูลวัสดุ (วัสดุ ผลิตภัณฑ์ระหว่างดำเนินการ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป) นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ on site terminal เช่น คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือเพื่อลงทะเบียนและยืนยันการจัดส่งสินค้า การรับวัสดุ และผลการผลิตจริง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ได้ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพ โดยการระบุ “ล็อตการผลิต” และ “ล็อตวัสดุ” จากข้อมูลของบาร์โค้ดของบัตรล็อตที่ออกให้ในขณะที่จัดส่ง

โมดูลนี้ตระหนักถึงการจัดหาวัสดุที่เหมาะสมตามแผนการผลิต ลด “แรงกดดันของต้นทุนวัสดุ” และ “การสูญเสียโอกาสของใบสั่งซื้อ” และมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ

โมดูลนี้เหมาะกับการผลิตอาหารและสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมาก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น โลหะและพลาสติก และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ