Finite element analysis (FEA)

ECS (Engineering Computer Service) ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ด้วย วิธีการ (FEA) Finite Element Analysis


การวิเคราะห์องค์ประกอบไฟไนต์ (FEA) เป็นวิธีที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำนายว่าผลิตภัณฑ์ มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อแรงในโลกแห่งความเป็นจริง การสั่นสะเทือน ความร้อน การไหลของของไหล และผลกระทบทางกายภาพอื่นๆ การวิเคราะห์องค์ประกอบไฟไนต์แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์จะแตกหัก เสื่อมสภาพ หรือทำงานตามที่ได้รับการออกแบบหรือไม่ เรียกว่าการวิเคราะห์ แต่ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะใช้ทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ FEA ทำงานโดยแยกวัตถุจริงออกเป็นองค์ประกอบจำนวนมาก (หลายพันถึงหลายแสน) เช่น ลูกบาศก์เล็กๆ สมการทางคณิตศาสตร์ช่วยทำนายพฤติกรรม ของแต่ละองค์ประกอบ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะรวมพฤติกรรมทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อทำนายพฤติกรรมของวัตถุจริง