3DVS Shortest connecting line

เร็วๆนี้ :
เราจะแนะนำฟังก์ชั่นใหม่ ที่จะใช้หาระยะของเส้นต่อเนื่องที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุด
พวกเราจะเรียกมันว่า Smart Selection

 

โดยกระบวนการภายใน เราจะใช้ Graph ซึ่งรู้ว่าเส้นต่างๆ รอบๆ ในทุกทิศทางเดินข้ามเส้น Graph และจะหาเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่าง 2 จุด

สถาณการณ์ที่ควรใช้ Application

ในบางกรณี จะใช้แทนการวัดความยาวสะสม

ใช้เพื่อวัดความยาวของรอยเชื่อม

อาจใช้วิธีเดียวกันนี้ เพื่อค้นหาท่อที่เชื่อมต่อ หรือเพื่อระบุท่อที่ไม่ได้เชื่อมต่อ