Mold Wizard Training วิทยาลัยเทคนิค พิษณุโลก

ภาพบรรยากาศงานฝึกอบรมการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วย Mold Wizard ที่วิทยาลัยเทคนิค พิษณุโลก 26-30 พ.ค. 2557

ความรู้การออกแบบในรั้ววิทยาลัย จะทำให้ นักศึกษานำไปต่อยอดสู่ความเชี่ยวชาญในอนาคต

ECS Thailand เห็นความสำคัญกับการให้ความรู้อย่างยิ่งโดยเฉพาะ สถานศึกษา ครั้งนี้ก็เช่นกัน เรานำประสปการณ์และความเชี่ยวชาญ

ของเรา และได้รับความร่วมมืออันดีจาก ชมรมครูช่างกลโรงงาน และการผลิต ทำให้ทุกคนได้รับความรู้และความบัณเทิงไปพร้อมๆกัน

[gallery_p_gallery id=20]