CIMCO

The professional choice for CNC Communication

DNC-Max 7เป็นโปรแกรมสื่อสารกับเครื่อง CNC ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในท้องตลาด โดยได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องการความสะดวกในการส่งข้อมูล

DNC-Max ใช้สำหรับส่งคำสั่ง G-Code ไปยังเครื่องจักร CNC เพื่อสั่งให้เครื่องจักร CNC ทำงานตามที่กำหนดไว้ใน โดยสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักร CNC ได้หลายเครื่องพร้อมๆกัน และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่เครื่องจักร CNC แต่ละเครื่องได้

ปัจจุบันโปรแกรม CIMCO DNC-Max สามารถรับส่งข้อมูลได้สองแบบคือ ทางสายเคเบิล และแบบไร้สาย (Wireless)

CIMCO DNC-Max connection

DNC-Max (Cable)

เป็นการส่งคำสั่ง G-Code ผ่านสายเคเบิล ไปยังเครื่องจักร CNC ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงงาน โดยมีโปรแกรม CIMCO เป็นตัวควบคุมว่าจะส่งคำสั่ง G-Code ไปให้กับเครื่องจักร CNC ตัวไหนและจะควบคุมปริมาณในการส่งข้อมูลให้เหมาะสมกับ Memory ของเครื่องจักร CNC นั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด

DNC-Max (Wireless)

DNC-Max ยังรองรับการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งระบบ เนื่องจากไม่ต้องเดินสาย และการย้า่ยตำแหน่งในการวางเครื่อง CNC ในภายหลังทำได้สะดวก เนื่องจากไม่ต้องเดินสายใหม่ ส่วนการใช้งานก็ใช้งานง่ายเหมือนระบบเคเบิลทุกประการ

Cimco Information

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cimco กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

WordPress Lightbox