News & Event

ภาพบรรยากาศงาน Extreme Design Tools ที่ Pattana Golf

แม้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมในแถบระยอง ชลบุรี จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังได้รับผลกระทบในทางอ้อม
1 2 3 4